Majetkový Holding, a.s.
<- VALNÉ ZHROMAŽDENIA / VZ ROKY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Základné informácie a dokumenty k riadnemu VZ, ktoré sa konalo 17.6.2015:

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia:

Základné imanie spoločnosti je 21 900 280,4 EUR. Základné imanie je rozdelené na 659.647 kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,2 €. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,2 € pripadá jeden hlas. Celkový počet hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, je 635.215 hlasov.

Podľa ustanovenia § 184a ods. 2 písm. f) ObZ je spoločnosť povinná na svojej internetovej stránke najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia uverejniť okrem náležitostí uvedených v § 184 ods. 4 ObZ spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti. Spoločnosť prijíma oznámenie o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca na adresu Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu: mholding@mholding.sk.

- oznámenie o konaní riadneho valného zhromaženia Majetkového Holdingu, a.s. (dokument Pdf)

- splnomocnenie na zastupovanie akcionára na RVZ 2015 (dokument Pdf)

- v zmysle ustanovenia § 184a ods. 2 písm. d) ObZ a § 184 ods. 4 ObZ návrhy uznesení RVZ (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2014.

- zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 17.6.2015 (dokument Pdf)