Majetkový Holding, a.s.
<- informácie pre Akcionárov
.:. Základné informácie pre akcionárov spoločnosti Majetkový Holding, a.s.:

.:. Často kladené otázky (FAQ):
Základne informácie k procesu premeny podoby a formy akcií
Zmena osobných údajov
Darovanie a prevod akcie
Dedenie akcie

.:. Tlačivá na stiahnutie:
- oznámenie o zmene osobných údajov akcionára
- oznámenie zmeny v osobe akcionára
- plnomocenstvo na valné zhromaždenie
- žiadosť o výmenu hromadnej akcie
- oznámenie bankového účtu pre účely výplaty dividendy
- žiadosť o opätovné zasielanie finančných prostriedkovDňa 15.11.2017 bolo prijaté uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktorým bolo schválené rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov ako aj rozhodnutie o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií vydaných vo forme na doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno. Spoločnosť zverejnila dňa 09.03.2018 v Hospodárskych novinách oznámenie o premene podoby akcií a dňa 04.04.2018 oznámenie o zrušení emisie zaknihovaných akcií a výzvu na prevzatie akcií v listinnej podobe v lehote od 04.04.2018 do 03.05.2018. Dňa 27.04.2018 boli akcionárom odoslané doporučené zásielky s výzvou na vyzdvihnutie akcií v dodatočnej lehote od 14.05.2018 do 13.06.2018 s upozornením, že inak budú ich akcie vyhlásené za neplatné. Spoločnosť uverejnila dňa 20.07.2018 v Hospodárskych novinách a dňa 23.07.2018 v Obchodnom vestníku ako aj na webovej stránke spoločnosti oznámenie, že v súlade s §214 ods. 4 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s § 17 Zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z.z. predstavenstvo spoločnosti vyhlásilo za neplatné listinné akcie v počte 74 516, ktoré neboli napriek výzve predstavenstva podľa § 214 ods.3 Obchodného zákonníka prevzaté ani v dodatočnej lehote uvedenej vo výzve na ich prevzatie.

1. Čo sa stalo s listinnými akciami spoločnosti, ktoré neboli akcionármi vyzdvihnuté v stanovenej lehote?
Predstavenstvo bolo povinné postupovať podľa § 214 ods.5 Obchodného zákonníka, t.z. že malo zákonnú povinnosť nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli vyhlásené za neplatné, bez zbytočného odkladu predať tretej osobe. Výťažok z predaja akcií po započítaní pohľadávok spoločnosti, ktoré jej vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich predajom, spoločnosť bez zbytočného odkladu vyplatila dotknutým osobám, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné. Dotknutá osoba – bývalý akcionár, ktorý si nevyzdvihol svoje akcie, neprišiel teda o možnosť získať výnosy z predaja takýchto akcií.

2. Čo treba urobiť v prípade, že si dotknutá osoba – bývalý akcionár nemohol vyzdvihnúť výťažok z predaja akcií z dôvodu zmeny bydliska, priezviska prípadne ďalších osobných údajov, alebo z dôvodu zmeny v osobe bývalého akcionára (napr. dedenie)?
V prípade, že ste si nevyzdvihli výťažok je potrebné zaslať spoločnosti písomnú žiadosť (podpis musí byť overený notárom alebo matrikou), v ktorej bude uvedený spôsob výplaty výťažku (poštovou poukážkou alebo číslo účtu) a dokladovať zmenu v osobných údajoch bývalého akcionára (Oznámenie o zmene osobných údajov alebo v osobe bývalého akcionára Oznámenie o zmene v osobe akcionára).POSTUP PRI ZMENE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zoznam krokov, ktoré je potrebné uskutočniť:

1. Vyplniť tlačivo - Oznámenie o zmene osobných údajoch akcionára;

2. Podpis na oznámení nechať úradne osvedčiť (matrika, resp. notár);

3. V oznámení uviesť, či zároveň požadujete vydanie novej akcie v listinnej podobe s Vašimi aktuálnymi, zmenenými osobnými údajmi (na vybavenie žiadosti zapísania zmeny osobných údajov do zoznamu akcionárov spoločnosti nie je potrebné žiadať zároveň aj o výmenu listinnej akcie);

4. V prípade, ak požadujete vydanie novej akcie bude potrebné si akciu prevziať osobne v sídle našej spoločnosti, resp. na tento účel je možné splnomocniť akúkoľvek inú plnoletú fyzickú osobu, pričom táto osoba sa musí preukázať písomným plnomocenstvom, s Vašim úradne osvedčeným podpisom (bude potrebné mať k dispozícii listinnú akciu s Vašimi pôvodnými osobnými údajmi).

Všetky vyššie uvedené doklady musia byť doručené na adresu sídla spoločnosti – Staromestská 3, 811 03 Bratislava, prípadne zmenu osobných údajov akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne ( pre tento účel je potrebné si telefonicky dohodnúť osobnú návštevu 02/33527172). Zmenu v zozname akcionárov spoločnosti bude možné vykonať až po doručení vyššie uvedených dokladov.POSTUP KROKOV, KTORÉ JE POTREBNÉ USKUTOČNIŤ:

1. Podpísať darovaciu alebo kúpnu zmluvu, v ktorej budú zmluvné strany a akcia/akcie, ktoré sú predmetom darovania alebo predaja, dostatočne identifikované.

2. Na rubopise akcie vyplniť osobné údaje obdarovaného alebo kupujúceho (pri prevode fyzickej osobe – meno a priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo, pri prevode právnickej osobe - obchodné meno, sídlo a IČO) a pripojiť identifikáciu a podpis darcu alebo predávajúceho a dátum prevodu akcie;

3. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, prípadne vyplnením tlačiva Oznámenie o zmene v osobe akcionára, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu listinnej akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie.

4. V Oznámení o zmene v osobe akcionára uviesť, či obdarovaný alebo kupujúci zároveň požaduje vydanie novej akcie v listinnej podobe s jeho osobnými údajmi (na vybavenie žiadosti zapísania zmeny v osobe akcionára do zoznamu akcionárov spoločnosti nie je potrebné žiadať zároveň aj o výmenu listinnej akcie);

5. V prípade, ak požadujete vydanie novej akcie bude potrebné si akciu prevziať osobne v sídle našej spoločnosti resp. na tento účel je možné splnomocniť akúkoľvek inú plnoletú fyzickú osobu, pričom táto osoba sa musí preukázať písomným plnomocenstvom, s úradne osvedčeným podpisom obdarovaného alebo kupujúceho (bude potrebné mať k dispozícii rubopisovanú listinnú akciu s pôvodnými osobnými údajmi).

Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopisovanej listinnej akcie ( pre tento účel je potrebné si telefonicky dohodnúť osobnú návštevu 02/33527172). Zmenu v zozname akcionárov spoločnosti bude možné vykonať až po doručení vyššie uvedených dokladov.POSTUP PRI DEDENÍ AKCIE:

Zoznam krokov, ktoré je potrebné uskutočniť:

1. Vyplniť tlačivo - Oznámenie o zmene v osobe akcionára;

2. Podpis osoby, ktorá akcie zdedila, na oznámení nechať úradne osvedčiť (notár, resp. matrika);

3. V Oznámení o zmene v osobe akcionára uviesť, či nadobúdateľ akcie zároveň požaduje emitovanie novej akcie v listinnej podobe s jeho osobnými údajmi (nie je potrebné na vybavenie žiadosti a zapísanie zmeny v osobe akcionára do zoznamu akcionárov spoločnosti, o výmenu hromadnej listinnej akcie je možné požiadať aj dodatočne na základe žiadosti; je však potrebné mať k dispozícii listinnú akciu s pôvodnými údajmi poručiteľa);

5. K Oznámeniu o zmene v osobe akcionára priložiť úradne overenú fotokópiu Uznesenia, resp. osvedčenia o dedičstve s vyznačenou doložkou právoplatnosti;

6. V prípade, ak požadujete vydanie novej akcie, bude potrebné si akciu prevziať osobne v sídle našej spoločnosti resp. na tento účel je možné splnomocniť akúkoľvek inú plnoletú fyzickú osobu, pričom táto osoba sa musí preukázať písomným plnomocenstvom, s úradne osvedčeným podpisom nadobúdateľa (bude potrebné mať k dispozícii listinnú akciu s pôvodnými osobnými údajmi).

Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne, predložením na nahliadnutie Uznesenia, resp. osvedčenia o dedičstve - originál alebo overená fotokópia, originál listinnej akcie ( pre tento účel je potrebné si telefonicky dohodnúť osobnú návštevu 02/ 33527172).

Zmenu v zozname akcionárov spoločnosti bude možné vykonať až po doručení vyššie uvedených dokladov.